dcsimg Evalueringen og monitoreringen - Rambøll Management Consulting A/S
 
|
Hjemløsestrategien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evalueringen og monitoreringen

Rambøll Management har sammen med SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere og monitorere Hjemløsestrategien. Overordnet har evalueringen til formål at dokumentere, om det med Hjemløsestrategien lykkes at reducere antallet af hjemløse i Danmark. Samtidig har evalueringen til formål at tilvejebringe viden og dokumentation om de enkelte metoders effekt eller mangel på samme.

 
Sundholm
 

Undervejs i forløbet foregår der en løbende monitorering af arbejdet med Hjemløsestrategien i kommunerne, som har til formål at frembringe dokumentation for, om arbejdet med metoderne skrider frem som planlagt, om metoderne ser ud til at virke, og at sikre et datamæssigt grundlag for, at der kan blive taget hånd om de udfordringer der opstår undervejs. Ved evalueringens afslutning skal der udarbejdes metodebeskrivelser for de metoder som har vist sig at være virksomme, og metodebeskrivelserne skal formidles til alle landets kommuner.

Evalueringen og monitoreringen afrapporteres på mange forskellige måder. Helt overordnet vurderes Hjemløsestrategiens løbende resultater i en årlig statusrapport som udarbejdes af Rambøll Management med hjælp fra SFI. Ved Hjemløsestrategiens afslutning i 2013 afrapporteres evalueringens hovedresultater ligeledes i en slutrapport, som redegør for Hjemløsestrategiens målopfyldelse. Derudover kan hver enkelt kommune løbende følge med i resultaterne for metodearbejdet i deres egne kommuner igennem evaluerings- og monitoreringssystemet Rambøll Results.

De årlige statusrapporter

De årlige statusrapporter er baseret på spørgeskemabaserede oplysninger om alle de borgere, som indgår i metodearbejdet i kommunerne. Disse survey-data suppleres af statusbeskrivelser om status for metodearbejdet i de enkelte kommuner, som bidrager med viden om den konkrete implementering.

Formålet med statusrapporterne er at give et overblik over, hvordan arbejdet med Hjemløsestrategien skrider frem, samt hvilke udfordringer og problemer der kræver opmærksomhed fremadrettet.

Statusrapporterne for de forskellige år kan downloades ved at trykke her.

Kvartalsvise dokumentationsrapporter til kommunerne

Herudover kan kommunerne løbende trække oplysninger om de borgere, der indgår i metodeforløbene i den enkelte kommune. Dette sker via det internetbaserede evaluerings- og monitoreringssystem Rambøll Results. Hver kommune kan således løbende trække rapporter, der viser situationen for de borgere der indgår i metodeforløbet. Der kan dels trækkes rapporter, der giver et overblik over den aktuelle situation for målgruppen, og dels rapporter som kan give et billede af, om der er sket en forandring af borgernes situation siden de startede i metodeforløbet og frem til den sidste besvarelse af spørgsmålene om borgerens situation. F.eks. om der er flere der har egen bolig, eller om der måske er flere som er kommet ud af misbrug undervejs i forløbet. På baggrund kan rapporterne kan kommunerne og rådgivningsfunktionen hele tiden følge med i, hvordan metodearbejdet skrider frem, og om der måske er behov for at justere på elementer i metodearbejdet.

Om dokumentationerne og indberetningerne

Målet med dokumentationen er i sidste ende at man opnår en større viden om metodernes effekt i forhold til at nedbringe hjemløsheden. Alle kommunerne i Hjemløsestrategien besvarer hvert kvartal en række spørgsmål om de borgere, der indgår i metodearbejdet. Ved at sammenholde situationen for borgerne på det tidspunkt, hvor de begynder i metodeforløbet med sidste besvarelse af spørgsmålene, er det muligt at vurdere, om der er sket en forandring eller måske en stabilisering af borgerens situation.

Udover en løbende monitorering af situationen for borgerne, besvarer kommunerne også spørgsmål om fremdriften i planerne for opførelse af boliger i Hjemløsestrategien.

Der er i alt 11 indberetningsperioder i Hjemløsestrategien. Du kan se tidsplanen for indberetningerne under fanebladet "Aktiviteter".

Der er i dialog med aftalekommunerne udviklet en række spørgsmål i relation til den enkelte metode. Udkast til spørgsmål er bl.a. blevet drøftet på et seminar om dokumentation i Hjemløsestrategien, afholdt af Rambøll i januar 2010.

Nedenfor kan du se spørgeskemaerne for hver metode. Spørgsmålene til bostøttemetoderne er med små variationer næsten identiske. Det har for kommunerne været muligt at få tilknyttet variable til spørgeskemaet som omhandler hvilke boformer eller enheder som arbejder med metoden. Disse meget specifikke variable fremgår også af nedenstående spørgeskemaer:

Du kan læse mere om målet med dokumentationen, og hvad der er i fokus i dokumentationen for bostøttepuljen i de slides, som blev præsenteret i forbindelse med et præsentationsmøde om bosøttepuljen for interesserede kommuner. Læs mere 

Slides

© Rambøll Management Consulting A/S  -  hjemlosestrategien.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S