dcsimg God løsladelse - Rambøll Management Consulting A/S
 
|
Hjemløsestrategien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God løsladelse

God løsladelse er en metode, der har fokus på at sikre, at borgere, der bliver løsladt fra fængsel, ikke går en uvis boligsituation i møde. Overordnet går God Løsladelse ud på, at der, mens borgeren er indsat, sker en udredning af borgerens situation, hvad angår helbred (fysisk, psykisk), bolig, osv. Dernæst lægges en individuel plan for borgeren, som skal sikre, at der er en afklaring af relevante problemstillinger inden løsladelse. 
 

God Løsladelse er en praktisk udmøntning af Housing First-tilgangen, som Hjemløsestrategien bygger på. Antagelsen bag Housing First-tilgangen er, at ved at løse boligproblematikken for den enkelte kan man opnå en stabilisering af den pågældendes situation, både hvad angår boligsituationen, men også hvad angår øvrige sociale problemer.

Undersøgelser har vist, at samarbejde, koordination og kommunikation mellem fængsler, kommuner og KIF samt andre relevante instanser som forsorg og jobcentre mange steder lader meget tilbage at ønske, og dette har den konkrete betydning at flere indsatte/anbragte der løslades/udskrives til en uvis bolig-, arbejds- og helbredssituation. Metoden sigter mod at nedbringe dette antal. Konkret sker dette ved, at tage hånd om løsladelsen allerede ved indsættelsen, da der således er tid, mulighed og ressourcer til at planlægge et individuelt tilpasset forløb, som sikrer den bedst mulige vej ud i friheden.

Den vigtigste læresætning ved God Løsladelse er, at ingen giver slip før den næste har fat. Det handler om, at medarbejdere fra de forskellige instanser, som borgeren er i berøring med, kommunikerer sammen og således sikrer en glidende sagsbehandling for derigennem at sikre den ønskede effekt efter løsladelse. Det er altså centralt, at ansvaret for de forskellige opgaver udspecificeres og placeres. Der er blevet udviklet en udførlig køreplan for metoden, der specificerer de enkelte faser og opgaver, der skal tages hånd om for at skabe den ønskede proces og effekt.

Du kan læse mere om den gode løsladelse ved at downloade relevante dokumenter såsom metodebeskrivelsen og diverse oplæg fra metodeseminaret, nedenfor:

Rammen for metoden – beskrivelse og køreplan
Metodebeskrivelse 
Køreplan for god løsladelse

Slides fra metodeseminaret
Indledende oplæg fra Rambøll 
Oplæg fra Rambøll om dokumentationen af arbejdet med metoden 
Oplæg fra Servicestyrelsen på metodeseminaret 
Oplæg fra Salina Serranis på metodeseminaret

© Rambøll Management Consulting A/S  -  hjemlosestrategien.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S