dcsimg Netværk - Rambøll Management Consulting A/S
 
|
Hjemløsestrategien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netværk

Servicestyrelsens Rådgivningsfunktion understøtter Hjemløsestrategiens metodearbejde gennem forskellige netværksaktiviteter for projektledere og medarbejdere i kommunerne. I forbindelse med Hjemløsetrategien er der blevet etableret tre forskellige slags netværk. Der er for hver af de seks forskellige metoder etableret et metodenetværk. Endvidere er der etableret projektledernetværk for aftalekommunerne i Hjemløsestrategien, og der er ligeledes etableret et projektledernetværk for bostøttekommunerne i Hjemløsestrategien. Nederst på siden findes en oversigt over de kommende netværksmøder.

 
SAND-billede 6 af Holger E. Henriksen
 

Metodenetværk

Metodenetværkene består af Servicestyrelsen samt en række personer, der er involveret i arbejdet med metoden, fra de kommuner der arbejder med metoden. Der vil til hvert netværksmøde kunne deltage 3-4 personer fra hver kommune – antallet vil variere fra metode til metode. Netværksmøderne i metodenetværkene tjener fire overordnede formål:

  1. At understøtte implementeringen af metoden
  2. Brug af dokumentation og foreløbige resultater til refleksion og evt. lokal justering af arbejdet med metoden
  3. Diskussion og erfaringsopsamling vedrørende implementeringen i kommunerne
  4. Understøtte metodeudvikling og metodebeskrivelse

Målgruppen i kommunerne er dels medarbejdere, som er tæt på arbejdet med metoden herunder tæt på dataindberetningen, og som kan indgå i erfaringsudveksling og refleksion af omsætningen af metoden. Dels skal hver kommune være repræsenteret ved en person, der er udpeget som metodeansvarlig, som i det daglige arbejde bidrager til at sikre metodens forankring i kommunen, og har kompetence til at implementere eventuelle justeringer af metoden undervejs i projektperioden.

Halvårlige projektledernetværk for henholdsvis aftalekommunerne og bostøttekommunerne

Der er etableret projektledernetværk for henholdsvis aftalekommunerne og bostøttekommunerne, der som overskriften antyder mødes halvårligt. Projektledernetværkenes rolle og formål er:

  1. At være en central platform for samlet overblik over status og udvikling i kommunernes arbejde med henholdsvis hjemløseplanerne eller bostøttemetoderne.
  2. Netværket skal hjælpe projektlederne med at fastholde fokus, energi og opmærksomhed på målopfyldelsen i hjemløseplanerne eller projektbeskrivelserne.
  3. Netværket er forum for vidensdeling, rådgivning og sparring.
  4. Netværket skal medvirke til yderligere opbygning af netværk.

Netværket er både det forum, hvor kommunerne redegør for udvikling, udfordringer og afvigelser i forhold til hjemløseplanerne eller metodeskabelonerne og et forum for sparring, vidensdeling, sammenligning og afstemning af eget projekt med ”kollegaerne” i de andre kommuner.

© Rambøll Management Consulting A/S  -  hjemlosestrategien.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S