dcsimg Hvad er hjemløsestrategien? - Rambøll Management Consulting A/S
 
|
Hjemløsestrategien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad er hjemløsestrategien?

Hjemløsestrategien er et puljefinansieret program, som løber fra 2009 til 2012. I denne periode er der afsat ca. 500 millioner kroner til programmet, hvis formål er at nedbringe hjemløsheden i Danmark. 

Satspuljepartierne er dog efterfølgende blevet enige om at give kommunerne mulighed for at forlænge hjemløsestrategien til 1. september 2013.  

 
Hjemløs
 

Konkret har Hjemløsestrategien har fire overordnede og langsigtede målsætninger:

  1. Ingen borgere skal leve et liv på gaden.
  2. Ingen unge bør opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger. 
  3. Ophold på forsorgshjem eller herberger bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i egen bolig med den fornødne støtte. 
  4. Løsladelse fra fængsel eller udskrivning fra behandlingstilbud eller sygehus bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen.

Hjemløsetællinger fra SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) har vist, at der ved optælling i uge 6 i henholdsvis 2007 og 2009 er omkring 5.000 hjemløse i Danmark. Ud fra disse tal vurderer SFI, at omkring 11-13.000 personer berøres af hjemløshed årligt. Ambitionen med Hjemløsestrategien er at nedbringe dette tal.

Strategien arbejder med en definition af hjemløse der er som følger: Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos slægtninge, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat.

På denne baggrund har Socialministeriet indledt et samarbejde med otte kommuner, herefter kaldet aftalekommuner, om at udmønte hjemløsestrategien i konkrete indsatser for hjemløse. De otte aftalekommuner har udarbejdet såkaldte Hjemløseplaner (læs mere om disse under "kommunerne i Hjemløsestrategien"), hvori de har sat konkrete mål for at nedbringe hjemløsheden, hvor de skal opføre boliger og styrke metoder i arbejdet med hjemløse. På baggrund af indsatserne udvikles der dokumenterbare metoder, og sammen med de opnåede erfaringer videreformidles metoderne efterfølgende til landets øvrige kommuner, med det formål, at skabe et bedre grundlag for kommunernes fremtidige indsatser mod hjemløshed.

Styring af Hjemløsestrategien

Der er blevet nedsat en styregruppe som følger arbejdet med Hjemløsestrategien i de otte kommuner, med fokus på at vurdere kommunernes resultatopnåelse i forhold til deres hjemløseplaner. Vurderingen sker på baggrund af kommunernes egen monitorering samt en opdatering af hjemløseprofilen som foretages hvert andet år på baggrund af SFIs hjemløsetælling. Vurderingen danner grundlag for en drøftelse af, om projektkommunerne er på rette spor, og om der evt. skal justeres i planen for at sikre, at målene nås. Endvidere fungerer styregruppen også som et forum for erfaringsudveksling mellem de otte kommuner. Styregruppen mødes ca. to gange årligt og efter behov. Du kan finde kommisoriet for styregruppen, hvoraf også deltagerlisten fremgår her.

Endvidere er der blevet nedsat en faglig følgegruppe under styregruppen. Følgegruppens opgave er løbende at komme med råd og vejledning til kommunerne og styregruppen for at kvalificere arbejdet med Hjemløsestrategien. Følgegruppen mødes en til to gange årligt efter behov. Du kan finde kommisoriet for følgegruppen her. Den konkrete sammensætning af følgegruppen per 13. oktober 2010, med deltagernes kontaktoplysninger findes her.

Metoderne i Hjemløsestrategien

Hjemløsestrategien arbejder med forskellige slags metoder. En type metoder er bostøttemetoder, som specifikt sigter mod, at yde støtte til borgeren for at stabilisere hans eller hendes boligsituation. Andre metoder omhandler en metode til udredning, en køreplan for at sikre boligløsning efter løsladelse fra fængsel samt opsøgende og kontaktskabende indsatser. Du kan læse mere om metoderne i Hjemløsestrategien ved at klikke her.

Kommunerne i Hjemløsestrategien

Siden slutningen af 2009 har det været muligt for landets øvrige kommuner at søge om midler fra en ansøgningspulje til at styrke bostøtteindsatsen til hjemløse i kommunen. Dette har ni kommuner gjort. Du kan læse mere om alle kommunerne i Hjemløsestrategien, både de otte aftalekommuner og de ni bostøttekommuner, ved at gå ind under "Kommunerne".

Hvis du vil vide mere

Du kan i menuen til venstre læse mere om Hjemløsestrategien og evalueringen. Har du spørgsmål der ikke bliver besvaret på hjemmesiden så kan du finde kontaktoplysninger på aktørerne i Hjemløsestrategien her.

Rambøll har desuden udarbejdet en pjece om Hjemløsestrategien for Socialministeriet. Denne pjece giver et indblik kommunernes initiale mål for nedbringelse af hjemløsheden, samt et overordnet indblik i Hjemløsestrategiens målsætninger, økonomi og forløb. Du finder pjecen her.

© Rambøll Management Consulting A/S  -  hjemlosestrategien.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S